Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Cushman & Wakefield w celu przekazywania Użytkownikowi okresowych raportów poświęconych rynkowi nieruchomości, a nadto w pozostałych celach związanych z prowadzoną przez Cushman & Wakefield działalnością gospodarczą, w tym w celach marketingowych.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnie wskazanym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Cushman & Wakefield. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres od zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych do rozwiązania umowy lub cofnięcia przez Użytkownika zgody.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organów nadzorczych w zakresie ochrony danych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza regulacje ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

You hereby consent to having your personal data processed by Cushman & Wakefield for the purpose of sending you periodic real estate market reports and for its other business related purposes, including marketing.

You provide your personal data voluntarily. You have a right to access your personal data, to have such data corrected and deleted, to restrict its processing, to transfer your personal data, to object to its processing and to withdraw your consent at any time. Withdrawal of your consent shall not affect legal compliance of data processing under your consent prior to such withdrawal.

Cushman & Wakefield is the controller of your personal data which shall be retained from the moment of execution of an agreement on provision of electronic services until termination thereof or withdrawal of your consent.

You have the right to submit a complaint to personal data protection supervisory authorities, should you believe that personal data processing violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016.